ഒരു ആശംസനേരുന്നതിലുമപ്പുറം ….

Posted by on Aug 25, 2018 in News | 0 comments

പ്രീയമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ആശംസ നേരുന്നതിലുമപ്പുറം ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുറെയേറെ ചിന്തിക്കുവാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുരിത ബാധിതർ പത്തു ലക്ഷം...

Read More