കേരള പിറവി ആശംസകൾ

Posted by on Oct 31, 2018 in News | 0 comments

അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതകൾ താണ്ടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും ഒരു നവ കേരളം ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം കേരളം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ   1 കേരളത്തിന്‍റെ വിസ്തീർണ്ണം? Ans : 38863 ച.കി.മി 2 കേരളത്തിൽ...

Read More

വിജയദശമി ആശംസകൾ….

Posted by on Oct 19, 2018 in News | 0 comments

വിജയദശമി ആശംസകൾ…. അക്ഷരത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും,അക്ഷര ലോകത്തു നീന്തി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പുതു സംരംഭങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ...

Read More