വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ്  പഠിക്കാം

Posted by on Jul 31, 2020 in News | 0 comments

കഴിഞ്ഞ 23 വർഷങ്ങളായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന LEARN , പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ മുതൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി പഠിക്കുവാൻ...

Read More

Online Class Rooms

Posted by on Mar 19, 2020 in News, Updates | 0 comments

Dear Learners, As LEARN is  closed till 31st of this Month after the instructions from authorities , we are not able to conduct any sessions during this period. But , as per the request from some of you,  we are coming up with Online Live class room with the help of YouTube as we did at the time of Flood 2019 . So Please mail your name.email address and the topic in which  you need training to pradeep@learnalakode.com by 20-03- 2020  20.00...

Read More