ഒരു ആശംസനേരുന്നതിലുമപ്പുറം ….

Posted by on Aug 25, 2018 in News | 0 comments

പ്രീയമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ആശംസ നേരുന്നതിലുമപ്പുറം ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുറെയേറെ ചിന്തിക്കുവാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുരിത ബാധിതർ പത്തു ലക്ഷം...

Read More

HAPPY INDEPENDENCE DAY

Posted by on Aug 14, 2018 in News | 0 comments

LEARN Wishing you all a very happy Independence day.. Let’s remember all those who fought for our great INDEPENDENCE  . At the same time we also joining in the sorrows of who  lost their dear ones and homes in this Monsoon...

Read More

NetPower 1.0

Posted by on May 19, 2015 in News | 0 comments

A-Z of Internet technology and uses in different ways of life… This 72 Hrs training makes you Master of the Internet. Syllabus includes Cyber laws and Security , Online Banking and Shopping.. Fore queries mail : pradeep@learnalakode.com

Read More