ഡിസംബർ 2 : ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം:
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു….