കേരള പിറവി ആശംസകൾ

Posted by on Oct 31, 2018 in News | 0 comments

അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതകൾ താണ്ടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും ഒരു നവ കേരളം ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം കേരളം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ   1 കേരളത്തിന്‍റെ വിസ്തീർണ്ണം? Ans : 38863 ച.കി.മി 2 കേരളത്തിൽ...

Read More

വിജയദശമി ആശംസകൾ….

Posted by on Oct 19, 2018 in News | 0 comments

വിജയദശമി ആശംസകൾ…. അക്ഷരത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും,അക്ഷര ലോകത്തു നീന്തി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പുതു സംരംഭങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ...

Read More

An old post for new readers

Posted by on Sep 20, 2018 in News | 0 comments

Repeating an old post ..for new readers From an INFOSCION to a POLITICION – Nandan’s Chronicles – 2 By Nandan Nilekani… Continuing my tryst with capturing the life and times of Nandan Nilekani in his new avatar as a Cabinet Minister, here is what he had penned after his first day in the Parliament. The last entry stopped when the House was just about to begin. Let’s see what happened thereafter…. The House was in pin...

Read More